Dette beskæftigelsesforløb henvender sig til borgere, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse og som har brug for støtte til at opnå tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse.

Vi arbejder ud fra trappemodellen, hvor et virksomhedsrettet fokus suppleres med en sideløbende rehabiliterende indsats. Trappemodellen er udarbejdet i samarbejde med analyse- og rådgivningsfirmaet LG Insight.

Virksomhedsrettet fokus
Forløbet omfatter undervisning i arbejdsmarkedsrelevante emner, uddannelsessystemet, nødvendige IT kundskaber og økonomisk vejledning. Derudover tilbydes individuelle samtaler både ift. praktik- og jobmuligheder samt evt. personlige udfordringer i forhold til at bevæge sig ud på arbejdsmarkedet.

Rehabliterende indsats
Indsatsen er fleksibel og tilrettelægges ud fra den enkelte borgers behov og mål. Et mål kan fx være, at borgeren skal komme mere ud af hjemmet, træne mødestabilitet eller skabe en struktur i dagligdagen.

Overordnet handler forløbet om at hjælpe borgeren til at skabe normalitet i egen tilværelse og at opnå en følelse af kontrol.

Vi understøtter indsatsen med undervisning i, hvordan kriser og traumer påvirker os mennesker, og hvordan vi kan lære at håndtere denne påvirkning på en sund og hensigtsmæssig måde.

I vores forløb for aktivitetsparate borgere lægger vi vægt på at:

  • Tilbyde konkrete metoder til at øge udbyttet af de kompetencer, som borgeren har.
  • Den viden, borgeren får i forløbet, efterfølgende skaber værdi og mening i hverdagen.
  • Øge borgerens opmærksomhed på dennes medansvar i forhold til selvforsørgelse og egen livskvalitet.
  • Inddrage deltagernes virkelighed.
  • Der er plads til refleksion, så borgeren kan koble undervisningens indhold til egen erfaring.
  • Involvere borgeren, så denne oplever at kunne præge undervisningen og tage ansvar.

Trappemodellen - et virksomhedsrettet og rehabiliterende forløb

Trappemodel
Klik og læs mere om trappemodellen

Trappemodellen kan tilpasses den enkelte borgers forudsætninger og behov og er ikke målrettet én bestemt borgergruppe.

Modellen er udarbejdet af IndsatsCenter for Videreudvikling i samarbejde med LG Insight.